Evropska kartica ugodnosti omogoča komercialne popuste na področju umetnosti, kulture, turizma, športa, izobraževanja, trgovine in transporta in je za upravičence brezplačna. Z njo bodo lahko invalidi uveljavljali ponujene popuste po vseh državah EU.

Upravičenci pridobijo kartico ugodnosti tako, da podajo vlogo na upravni enoti svojega stalnega ali začasnega prebivališča.

Vloga  za invalidsko kartico ugodnosti mora vsebovati:

 • ime in priimek vlagatelja, EMŠO, naslov prebivališča,
 • navedbo o invalidnosti ali telesni okvari,
 • barvno fotografijo velikost 2,1 cm x 2,8 cm in
 • datum vložitve in podpis upravičenca ali zakonitega zastopnika. 

Upravičenci do invalidske kartice ugodnosti so:

 • delovni invalidi I., II. in III. kategorije po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
 • osebe s priznano telesno okvaro: 
  • 90% telesno okvaro zaradi izgube vida,
  • 70 % telesno okvaro zaradi izgube sluha in
  •  najmanj 80% telesno okvaro,če se te seštevajo in je najnižji odstotek za eno  vsaj 70%;
 • invalidi po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov;
 • invalidne osebe po Zakonu o usposabljanju in zaposlovanju invalidov;
 • invalidi po Zakonu o vojnih invalidih;
 • osebe z zmerno, težjo in težko duševno ter najtežjo telesno prizadetostjo po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb;
 • otroci in mladostniki, razvrščeni po Zakonu o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju in
 • po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami:
  • otroci z zmerno, težjo in težko  motnjo v duševnem razvoju
  • gluhi otroci
  • slepi otroci
  • otroci  z zmerno, težjo in težko gibalno oviranostjo in
  • otroci z avtističnimi motnjami;
 • osebe z gluhoslepoto – 50% okvara sluha po Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti;
 • invalidi po predpisih drugih držav članic EU.

V vseh primerih mora vlagatelj priložiti dokazila  o invalidnosti. Če dokazila o invalidnosti izdajo državni organi ali nosilci javnih pooblastil, jih pridobi upravna enota, ki odloča v postopku o pridobitvi invalidske kartice ugodnosti. V primeru, da je vlagatelj oseba z gluhoslepoto, mora priložiti vlogi izvid zdravnika okulista in otorinolaringologa, enako kot v primeru vloge za pridobitev tehničnega pripomočka. 

Postopek

Stranka se zglasi na katerikoli upravni enoti  kjer vloži vlogo za izdajo invalidske kartice ugodnosti.

Upravna enota (v bazi podatkov) preveri, če so navedbe stranke z vloge pravilne in preveri, ali izpolnjuje pogoj status invalida. 

Če stranka izpolnjuje vse pogoje, upravna enota vlogo vpiše v evidenco invalidskih kartic ugodnosti. S tem se šteje invalidska kartica ugodnosti za izdano. 

Po vpisu v evidenco invalidskih kartic ugodnosti upravna enota izpolni formular z osebnimi podatki, ki so potrebni za izdelavo kartice ter nanj nalepi fotografijo upravičenca ter pošlje izpolnjen formular izvajalcu, izbranemu za izdelavo invalidskih kartic ugodnosti. 

Na spletni strani: http://www.invalidska-kartica.si/, so navedene ponujene komercialne ugodnosti za invalide. Baza ugodnosti je interaktivna, kar pomeni, da se bodo komercialne ugodnosti lahko dodajale ali odvzemale glede na trenutne dejavnosti posameznih ponudnikov, ki bodo ponujali ugodnosti vsem invalidom, ne glede na to, iz katere EU države članice prihajajo. Baza bo dvojezična, saj mora biti dostopna tudi invalidomdrugih EU držav članic.

Uporabniki bodo imeli možnost uporabe baze ugodnosti tudi preko mobilne aplikacije na svojem mobilnem telefonu. Mobilno aplikacijo bodo uporabniki lahko poiskali pod naslovom: »INVALIDSKA KARTICA«.